Reciklažom se postižu sledeći ciljevi:

 • Štednja sirovinskih resursa (svi materijali su prirodnog porekla i ima ih u prirodi u ograničenim količinama)

 • Štednja energije (nema trošenje energije u primarnim procesima, kao ni u transportu koji te procese prati, a dobija se dodatna energija sagorevanjem materijala koji se ne recikliraju)
 • Zaštita životne sredine (otpadni materijali degradiraju životni ambijent,a reciklažom se štiti životna sredina)
 • Otvaranje novih radnih mesta (procesi u reciklaži materijala zahtevaju znanje i rad što stvara potrebu za radnim mestima).

U pogledu mogućnosti ponovnog iskorišćenja materijali mogu biti:

 • Reciklabilni – mogu se iskoristiti ponovnim vraćanjem u proces proizvodnje
 • Nereciklabilni – ne mogu se vratiti u proces proizvodnje i koriste se za dobijanje energije-spaljivanjem ili se na ekološki bezbedan način skladište.

Gotovo sve može da se reciklira: papir, karton, plastika, staklo, aluminijum, bakar, gvožđe, keramika, elektronski i električni otpad…

Reciklaža metala (aluminijum, bakar, gvožđe)

 • Od metala se prave: automobili, autobusi, vozovi, avioni, frižideri, šporeti, bočice za dezodoranse, limenke za napitke, kutije za kreme i sl. Metali se dobijaju preradom odgovarajućih ruda.
 • U procesu, najpre se iskopavaju rude čime se narušavaju ili uništavaju čitavi predeli (livade, brda, planine…).
 • Zatim se vrši prečišćavanje rude ispiranjem u vodi, koja se na taj način zagađuje.
 • U nekim razvijenim zemljama stari automobili se daju na recikliranje, a uz doplatu se može kupiti nov auto.
 • Kod nas bi se, za početak, moglo krenuti sa prikupljanjem konzervi, bočica i kutijica.
 • Najbolje ekološko rešenje je ne kupovati niti koristiti proizvode sa metalnom ambalažom.

Koristi od reciklaže metala

Reciklažom se metalni otpad čuva dalje od deponija gde bi zagađivao zemlju i vodu, čime se ugrožava zdravlje ljudi i životinja.
Reciklažom metala se takođe čuva velika količina energije.
Metali se mogu reciklirati i opet koristiti bezbroj puta, što dovodi do znatnog čuvanja energije u dugom periodu.
Kada se aluminijum reciklira, koristi se 95% manje energije, dok se za reciklažu željeza i čelika koristi 74% manje energije a za bakar 85% manje energije.
Pored čuvanja energije, upotrebom recikliranog metala se takođe čuva i vredan prirodni resurs koji bi se inače uzimao iz okoliša.

Reciklaža limenki i konzervi

Limenke se prave od aluminijuma, koji je otkriven prije 200 godina i nalazimo ga u obliku aluminijum oksida ili alumina.
Aluminijske limenke se koriste kao ambalaža za većinu sokova kao i za pakovanje piva.

Konzerve se mogu praviti od čelika i koriste se za pakovanje više od 1500 različitih vrsta hrane. Koriste se i kao ambalaža za boje, lakove, hranu za kućne ljubimce, itd. Sadrže najmanje 25% recikliranog materijala i u potpunosti se mogu ponovo reciklirati.

 • Reciklirana limenka za piće vraća se na police prodavnica kao nova limenka za samo 60 dana.
 • Reciklaža, kako aluminijumskih, tako i čeličnih limenki je višestruko korisna za zaštitnu životne sredine.
 • Aluminijum i čelik može da se reciklira u potpunosti, neograničeni broj puta, bez gubitka u kvalitetu, a sa uštedom od 95% energije u odnosu na dobijanje aluminijuma iz boksita.

Za izradu jedne limenke iz sirovine potroši se toliko energije koliko bi se moglo potrošiti za recikliranje 20 limenki.

Limenke od soka i ostalih napitaka, konzerve od hrane i metalna ambalaža predstavljaju otpad koji se uspešno reciklira, a na taj način se smanjuje količina otpada na deponijama i pomažemo očuvanju prirodnih resursa i energije.

Zašto je važno reciklirati limenke?

 • Recikliranjem 1 kg aluminijumskih limenki može da se sačuva 8 kg boksita (rude) 4 kg hemijskih produkata i 14 kW struje.
 • Reciklaža limenki smanjuje potrošnju prirodnih resursa, a ujedno se smanjuje i količina otpada koji nastaje u domaćinstvu. U poređenju sa proizvodnjom od primarnog aluminijuma iz boksita, putem reciklaže moguće je da se uštedi 95% potrebne energije, da se smanji ispuštanje CO2 (gas efekta staklene bašte) za 95% i da se uštedi 97% vode.
 • Reciklaža aluminijumskih limenki za piće, takođe, značajno smanjuje potrebu za osnovnom sirovinom, boksitom.
 • Svaka tona reciklirane čelične ambalaže umanji količinu čvrstog otpada za 1,28 tona, i uštedi 40% vode i 85% energije koji su potrebni za proizvodnju nove čelične ambalaže.
 • Reciklaža čeličnih limenki umanjuje i izduvne gasove za 86% i zagađenje voda za 7%.

Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Elektronski i električni otpad spada u kategoriju opasnog otpada.
Obuhvata: kućne aparate, IT opremu, rasvetnu opremu, elektronske igračke, medicinske uređaje, fluorescentne cevi itd.
Ovi proizvodi sadrže živu, olovo, kadmijum, berilijum itd. Ukoliko se nepropisno bace ili odlože na komunalnu deponiju, zagađuju i uništavaju životnu sredinu i mogu dovesti do pojave oboljenja jetre, bubrega, mozga, kancera…
Savetuje se kupovina kvalitetnih proizvoda i popravka starih aparata.