• Ramići bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
BosnianEnglishGermanItalianSlovenian

Reciklaža

Reciklaža je proces izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje u iste ili slične svrhe. Proces uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari i materijala. Važno je odvojiti otpad prema vrsti jer se mnoge otpadne materije mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. Sve što može ponovo da se iskoristi a ne da se baci je recikliranje. Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti sistem upravljanja otpadom.

Reciklaža ima tri osnovna principa (RRR):
  • R – reduce – smanjiti
  • R – reuse – ponovo koristiti
  • R – recycle – reciklirati.
Reciklažom se postižu sledeći ciljevi:
  • štednja sirovinskih resursa (svi materijali su prirodnog porijekla i ima ih u prirodi u ograničenim količinama)
  • štednja energije (nema trošenje energije u primarnim procesima, kao ni u transportu koji te procese prati, a dobija se dodatna energija sagorijevanjem materijala koji se ne recikliraju)
  • zaštita životne sredine (otpadni materijali degradiraju životni ambijent,a reciklažom se štiti životna sredina)
  • otvaranje novih radnih mjesta (procesi u reciklaži materijala zahtevaju znanje i rad što stvara potrebu za radnim mjestima).

U pogledu mogućnosti ponovnog iskorišćenja materijali mogu biti:

  • reciklabilni – mogu se iskoristiti ponovnim vraćanjem u proces proizvodnje
  • nereciklabilni – ne mogu se vratiti u proces proizvodnje i koriste se za dobijanje energije-spaljivanjem ili se na ekološki bezbjedan način skladište.

Gotovo sve može da se reciklira: papir, karton, plastika, staklo, aluminijum, bakar, gvožđe, keramika, elektronski i električni otpad…

 

Reciklaža metala (gvožđe, aluminijum, bakar…)

Od metala se prave: automobili, autobusi, vozovi, avioni, frižideri, šporeti, bočice za dezodoranse, limenke za napitke, kutije za kreme i sl. Metali se dobijaju preradom odgovarajućih ruda. U procesu, najpre se iskopavaju rude čime se narušavaju ili uništavaju čitavi predjeli (livade, brda, planine…). Zatim se vrši prečišćavanje rude ispiranjem u vodi, koja se na taj način zagađuje.

U nekim razvijenim zemljama stari automobili se daju na recikliranje, a uz doplatu se može kupiti nov auto. Kod nas bi se, za početak, moglo krenuti sa prikupljanjem otpadnih metal te prodavati iste na mjestima na kojima je to predviđeno.